Zapraszamy na XV Zjazd PSPS do Lublina
  
 
Serdecznie zapraszamy na XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej do Lublina. Odbędzie się on w dniach 21-23 września 2018 roku. Poprzedzi go Letnia Szkoła PSPS (19-20 września). Tak jak poprzednio, dziewięć lat temu, Zjazd organizują dwa partnerskie ośrodki: Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej .
  
   

Organizacja XV Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia

Psychologii społecznej w Lublinie - zadanie finansowane w ramach

umowy  611/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę