Sponsorzy
 Organizacja XV Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia

Psychologii społecznej w Lublinie - zadanie finansowane w ramach

umowy  611/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

  

Sponsorzy

 

    

      

Patroni Honorowi

  Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk

 

Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski